Autobusem do Polski(+45) 50 19 84 70
w godz 17:00 do 18:00
bilety.dk
c/o ITit.dk
Ved Kagså 18
2730 Herlev